Vandspild

  Ved uforsætligt vandspil er det muligt i visse tilfælde at få eftergivet statsafgiften, læs her:

  Ændringer i Lov om afgift af ledningsført vand

  Der kan i visse særlige tilfældes fritages for betaling af vandafgift til staten i forbindelse med usædvanligt stort forbrug i private husholdninger på grund af vandspild. Herunder er i hovedtræk beskrevet de forudsætninger der er nødvendige for en eventuel fritagelse.

  1. Der gives kun godtgørelse ved vandspild på grund af brud på skjulte installationer, d.v.s. nedgravet rørledning fra skel til hus, samt rør og installationer skjult i vægge, gulve og lignende.

  2. Der skal foreligge en skriftlig og begrundet anmodning fra forbrugeren, hvori denne beder om ikke at skulle betale afgift og andre beløb af det pågældende vandspild.

  3. Vandværket skal udover afgiften afstå fra opkrævning af vandprisen fra forbrugeren. Afgørelsen heraf er udelukkende vandværkets og kan ikke påklages til SKAT. Der skal udstedes kreditnota hvis faktura er udstedt.

  4.Der eftergives kun afgift af det kvantum, der ligger ud over forbrugerens gennemsnitlige årlige normalforbrug med tillæg af 300 m³. (Dette gælder også sommerhuse.)

  5. Det er en forudsætning for eftergivelse at ledningsbruddet ikke kan tilregnes forbrugeren som forsætligt eller groft uagtsomt, og at der er udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe bruddet.

  6. Anmodning om eftergivelse af vandafgift og vandpris skal fremsættes på særligt skema til vandværket. Anmodningen skal være bilagt original faktura fra autoriseret VVS-installatør hvoraf det fremgår at skaden er udbedret samt beskrivelse af omstændighederne omkring bruddet.

  7. Ansøgningsskema fås ved henvendelse til vandværket. Vandværket står gerne til rådighed med yderligere oplysninger om ordningen.

  Praktiske oplysninger om vandledninger:

  Vandledninger opdeles i 3 kategorier: Forsyningsledninger, stikledninger og jordledninger. De to førstnævnte ejes og vedligeholdes af vandværket, mens jordledninger på grundejerens matrikel og øvrige vandinstallationer ejes og vedligeholdes af grundejeren. Dog er selve vandmåleren vandværkets ejendom. Arbejdet med vandinstallationer må kun udføres af autoriserede VVS-installatører.