Love

  Vedtægter for Lumsås Vandværk

  § 1 Navn og hjemsted
  Selskabet, der er stiftet 12. april 1949, er et andelsselskab, hvis navn er Lumsås Vandværk.

  Selskabet har hjemme i Lumsås, Odsherred Kommune.


  § 2 Formål
  Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække ansvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgs- mål samt deraf afledte forhold.


  § 3 Opretholdelse af vandkvalitet og nødvendige mængder
  Bestyrelsen er bemyndiget til at indkøbe vand fra fremmede for at overholde de af myndighederne fastsatte krav til drikkevandets kvalitet og for at sikre de nødvendige vandmængder.


  § 4 Medlemmer

  Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsom- rådet, kan blive medlem af selskabet,

  For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

  § 5 Medlemmernes rettigheder
  Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Trundholm Kommune fastsatte regula- tiv.

  Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takst- blad.

  § 6 Medlemmernes forpligtelser og hæftelser
  For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne person- ligt, subsidiært og solidarisk.

  Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk i et forhold, der svarer til det sidst beregnede årsforbrug. Beløbsstørrelsen beregnes på bag- grund af det prisniveau, der er gældende på det tidspunkt, et krav gøres gældende ved domstolene.

  Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive en erklæring om, at vedkommende indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad, her- under betaling af indskud, samt af nærværende vedtægter.

  Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.

  Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet (ved dødsfald medlemmets bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet har modtaget ejerskifteerklæringen, ophører det fraflyttende medlems rettigheder og forpligtelser.
  Det er dog en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser er betalt.

  Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen som sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.

  § 7 Udtræden af selskabet
  Udtræden af selskabet kan ske i tilfælde af nedrivning, ved grundens ophør som selvstændig matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.
  Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbry- des stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.


  § 8 Levering til ikke-medlemmer
  Institutioner – som iflg. deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som iflg. særlige omstændigheder ikke kan være medlem, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

  Det samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

  Bestyrelsen fast lægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.


  § 9 Generalforsamling
  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i sidste halvdel af marts eller første halvdel af april måned.

  Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordi- nære, sker ved brev med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse til ordinære generalforsamlinger skal indeholde dagsorden, regnskab og budget. Generalforsamlingerne skal afholdes i lokalområdet.

  Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsens formand senest en måned efter regnskabsårets udløb.

  På den ordinære generalforsamlig skal følgende dagsorden være gældende:
  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisorer
  8. Valg af revisorsuppleant
  9. Behandling af indkomne forslag
  10. Eventuelt.

  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

  Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når mindst 10% af medlemmerne fremsætter skriftligt forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sådanne tilfælde skal general- forsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dags- ordenen skal indgå i den skriftlige indkaldelse.

  De på generalforsamlingerne trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og formanden.


  § 10 Stemmeret og afstemninger
  Hvert medlem har én stemme.

  Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover sin egen stemme kun afgive yderligere en stemme ved fuldmagt.

  Ethvert medlem kan kræve skriftlig afstemning.

  Købere i h. t. § 8 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret.

  Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

  Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages når halvdelen af de stemmeberettigede er tilstede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

  Er en af disse betingelser ikke opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilket forslaget kan vedtages ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

  § 11 Bestyrelsen
  Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert lige år afgår 2, og hvert ulige år afgår 3 medlemmer.

  Herudover er valgt 2 suppleanter for 2 år ad gangen, således at kun den ene suppleant er på valg skiftevis på hver generalforsamling.

  Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
  Den er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmed- lemmerne er til stede. Afgørelse træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslag.

  Bestyrelsen kan til varetagelse af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

  Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhand- lingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmed- lemmer.

  Anlægsvirksomhed, der væsentligt har overskredet det vedtagne budget, skal forelægges generalforsamlingen.

  Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller ved overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.


  § 12 Tegningsret
  Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

  Bestyrelsen kan meddele prokura.


  § 13 Regnskab
  Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

  Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskriv- ninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

  Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer.

  Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen og revisorerne.


  § 14 Opløsning
  Opløsning af selskabet kan kun ske såfremt 3/4 af samtlige stemme- berettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende ved- tægtsændringer.

  Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.

  § 15 Ikrafttræden
  Selskabets love er vedtaget på den konstituerende generalforsamling d. 12. april 1949 og disse nye vedtægter er godkendt på generalforsamlingen d. 4. november 1997.

  De træder straks i kraft.


  Kaj Lunde Petersen (sign.) Holger Wittroch (sign.)
  Formand Dirigent